Новини

Австрийският културен павилион "FLUCA" ще бъде пред artnewscafe до 2020 г.

14 Септември 2016
Австрийският културен павилион

FLUCA е наименованието на морски контейнер, трансформиран в пърформативна инсталация и интердисциплинарна отворена платформа. През тази година тя ще бъде пред artnewscafe до 15 октомври, като всяка година в топлите месеци ще бъде пространство и дом за различни видове изкуства. Ето и цялата програма:

17 септември – 15 октомври 2016 г.

Откриване: 17 септември, 18:00 

Специална програма по време на Нощ/Пловдив 2016

ул. “Отец Паисий” 38, Пловдив

 

ВКЛЮЧИ СЕ: ФОКУС ДИРЕКТЕН УРБАНИЗЪМ

Художници: Катрин Болт, Петя Димитрова, Фабина Фалейрос, Николаус Ганстерер, Катарина Груцай, Марлене Хаусегер, Катрин Хорнек, Анна Йермолаева, Сузи Легер, Соня Лаймер, Йохан Лурф, Лазар Лютаков, Луиза Казалицки и Зиегфрид Заворка, Елведин Клакар, Викенти Комитски, Кристиан Космас Майер, Female Obsession, Бен Пойнтекер, Барбис Рудер, Маруса Сагадин, Tat Ort (Александра Берлингер, Волфганг Фийл), Кай Валковиак, Анна Вит, Ина Вундке

 

Куратор: Урсула Мария Пробст

7° интервенция на контейнера като инсталация: tat ort (Виена) – Александра Берлингер и Волфганг Фийл

Имплементация и конструкция: Ателие Дуо (Пловдив)

Продуценти: BKA/Austrian Federal Chancellery и Австрийско посолство София

Организатор: фондация „Отворени изкуства“

Партньори: Община Пловдив, FLUC (Виена), artnewscafé

 

Проектът е част от програмата "Отворени изкуства" на НОЩ/Пловдив 2016

-

„Да създадеш обекти и следи е и начин да създадеш възможности и избори – и това е една от последните свободи, които имаме. Една от задачите на изкуството е именно да докаже тази теза.” (Мел Чин)

Ако погледнем зад дискусиите на пост-нет продукциите в дигиталната сфера, Австрийският културен павилион с проекта „Включи се: Фокус директен урбанизъм“ функционира като мобилна интервенция за архитектите от група tat ort (Александра Берлингер и Волфганг Фийл) и като рамка и сцена за интердисципинарни проекти, пърформанси, прожекции и концерти в сърцето на Пловдив. Това е начинът, по който изкуството в публичното пространство създава напълно нови пространства, като че между другото: място за размисъл, място, където да забавим темпото, да си припомним, да поседим, социален пейзаж – място за среща.

Начална точка на проекта с куратор Урсула Мария Пробст е употребата на карго контейнер, който е покрит със светлоотразителна повърхност. След поредица от промени и дейности за адаптация контейнерът като пърформативна инсталация/скулптура има възможността постепенно да се превърне в отворена платформа за голям брой публични събития, докато в същото време запазва основното си качество на мобилна и компактна пространствена цялост. Разработен е заедно с местните архитекти от Студио Дуо. Партньорите от фондация „Отворени изкуства“, artnewscafé и FLUC (Виена) ще обживят Австирйския културен павилион с обменна програма с български и австрийски художници до средата на месец октомври.

ПРОГРАМА 

17 септември

6.00-6.30 – Откриване: презентация на интервенцията tat ort 7° и скулптурата на Соня Лаймар „Platzhalter“

6.30-7.30 – ИНТРО: Доверяваме се на изкуството. Дискусия с tat ort, Катрин Хорнек, Кай Валковиак, Катарина Груцай и Фабиана Фалейрос за изкуство в публичното пространство, архитектура и градски динамики в различни културни контексти, модератор: Урсула Мария Пробст

7.30-8.30 – Включи се: Фокус директен урабнизъм, Прожекция #1 

8.30-21:10 – Пърформанс „Lady Incentivo“ на Фабиана Фалейров (Бразилия)

21:30-23:00 – DJ сет на Йохан Лурф (Виена)

23:00-01:00 – DJ сет на Мартин (artnewscafe)

 

18 септември 

16:30-17:30 – Този град ни принадлежи: младежки уъркшоп за ърбън хип-хип с Female Obsession

18:30-19:30 – Оставаме в контакт: потоци на глокализацията. Дискусия с Йохан Лурф, Барбис Рудер, модератор: Урсула Мария Пробст

19:30-20:30 - Включи се: Фокус директен урабнизъм, Прожекция #2

 

23 септември

(част от програмата на Нощ/Пловдив 2016) 

19:00-21:00 – Включи се: Фокус директен урбанизъм, Видео инсталация „Chorweiler Beat“ (2016) на Анна Вит

21:00-21:30 – Официално представяне на FLUCA – Австрийски културен павилион

21:30-22:00 – Директен урбанизъм напрактика: презентация на Катрин Болт за 10-дневното й проучване и арт проект в Пловдив

22:00-23:00 – DJ сет на Bintoro (Виена)

23:00-01:00 – DJ set на Omery (София)

 

24 септември

(част от програмата на Нощ/Пловдив 2016) 

19:00-01:00 – Пърформативна акция с публиката на Николаус Ганстерер: Обекти, които тепърва да се превърнат, ПОЕМИ ДЪЛБОКО ВЪЗДУХ И МИСЛИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, АКТИВИРАЩО ЗАОБИКАЛЯЩОТО ТЕ ПРОСТРАНСТВО С ТОЧНО ОБРАТНОТО! (през цялата вечер

20:00-20:30 – откриване на изложбата „Let´s collect / ivize progresive actions“ (2015) с плакати на Петя Димитрова (България/Австрия), представена от Урсула Мария Пробст

20:30-21:00 – Прожекция на „Impassenger“ и разговор/пърформанс на Бен Пойнтекер

21:30-22:30 – Включи се: Фокус директен урбанизъм #3

22:30-01:00 – DJ сет на Fonoteka Elektrika (София)

 

1 октомври

19.00-20.30 - Включи се: Фокус директен урбанизъм #4

7 октомври

Видео инсталация „Dislocated Traces“ (2014) на Кай Валковиак

8 октомври

19.00-20.30 - Включи се: Фокус директен урбанизъм #5

14 октомври

Видео инсталация „Another city not my own“ на Кристиан Космас Майер

15 октомври

19:00-20:00 – Закриване и заключителна дискусия

20:00-21:30 – концерт на Kimberly & Clark (Vienna)

21:30-01:00 – DJ парти

 

///// English version ///// 

FLUCA - AUSTRIAN CULTURAL PAVILION

A shipping container transformed into a performing installation and an interdisciplinary open platform.

17 September – 15 October 2016

Opening: 17 September, 6 pm

Special program during the Night/Plovdiv 2016 festival 

38 Otets Paisiy Street, Plovdiv

 

GET INVOLVED: FOCUS DIRECT URBANISM

Artists: Catrin Bolt, Petja Dimitrova, Fabiana Faleiros, Nikolaus Gansterer, Katharina Gruzei, Marlene Hausegger, Katrin Hornek, Anna Jermolaewa, Suzie Leger, Sonia Leimer, Johann Lurf, Lazar Lyutakov, Luisa Kasalicky & Siegfried Zaworka, Elvedin Klacar, Vikenti Komitski, Christian Kosmas Mayer, Female Obsession, Ben Pointeker, Barbis Ruder, Marusa Sagadin, tat ort (Alexandra Berlinger Wolfgang Fiel), Kay Walkowiak, Anna Witt, Ina Wudtke, and others.

Curator: Ursula Maria Probst

7° intervention of the container as installation: tat ort (Vienna) – Alexandra Berlinger and Wolfgang Fiel

Implementation and construction: Atelie Duo (Plovdiv)

Producers: BKA/Austrian Federal Chancellery, Austrian Embassy Sofia

Organizer: Open Arts Foundation

Partners: Municipality Plovdiv, FLUC (Vienna), artnewscafé

The project is part of the Open Arts Program of NIGHT/Plovdiv, 2016

-

“Making objects and marks is also about making possibilities, making choices – and that is one of the last freedoms we have. To provide that is one of the functions of art”. (Mel Chin)

Going beyond discussions of post-net productions in the digital realm, the Austrian Cultural Pavilion – FLUCA with the project “Get Involved: Focus Direct Urbanism” functions as a mobile intervention of the artists group tat ort (Alexandra Berlinger, Wolfgang Fiel) and as a framework for interdisciplinary projects, performances, screenings and concerts in the heart of Plovdiv. This is how art in public space creates essentially new spaces as if in passing: a space to think, a space with leeway to act, to remember, to sit, a social landscape – a place of encounter.

The starting point of the project curated by Ursula Maria Probst is the use of a shipping container which is encacpsulated with a reflective surface. Through a number of alternations and adaptations the container as a performing installation/sculpture is able to gradually transform into an open platform for a wide number of public events while retaining its primary quality as a mobile and compact spatial entity. It is developed in collaboration with the local architects from Studio Duo. The partners Open Arts Foundation, artnewscafé, and FLUC Vienna will invigorate the Austrian Cultural Pavilion with an exchange program by Bulgarian and Austrian artists throughout the autumn.

 

PROGRAM 

 

17.09. 

6.00-6.30 pm – Opening: Presentation of the Intervention tat ort 7° and Sonia Leimer’s Sculpture Platzhalter

6.30-7.30 pm – INTRO: We trust in art: Discussion with tat ort, Katrin Hornek, Kay Walkowiak, Katharina Gruzei and Fabiana Faleiros about art in public space, architecture and urban dynamics in different cultural contexts, moderated by Ursula Maria Probst

7.30-8.30 pm – Get Involved: Focus Direct Urbanism, Screening #1 

8.30-9.10 pm – Live-Performance Fabiana Faleiros (Brazil), Lady Incentivo 

9.30-11.00 pm – DJ set by Johann Lurf (Vienna)

11.00 pm -01:00 am – DJ set by Martin (artnewscafe)

 

18.09. 

4.30-5.30 pm – This City Belongs To Us, Kids workshop for urban hip-hop with Female Obsession 

6.30-7.30 pm – Keep in Touch: Flows of Glocaliziation. Discussion with Johann Lurf, Barbis Ruder, moderated by Ursula Maria Probst

7.30-8.30 – Get Involved: Focus Direct Urbanism, Screening #2

 

23.09. (part of the program of the Night/Plovdiv 2016 festival)

7.00-9.00 pm – Get Involved: Focus Direct Urbanism, Video Installation, Anna Witt, Chorweiler Beat, 2016

9.00-9.30 pm – Official presentation of the Austrian Cultural Pavilion

9.30-10.00 pm – Practice direct urbanism: Presentation by Catrin Bolt (Vienna) about her 10-days reserach and art project in Plovdiv 

10.00-11.00 pm – DJ set by Bintoro (Vienna)

11.00 pm - 1.00 am – DJ set by Omery (Sofia)

 

24.09. (part of the program of the Night/Plovdiv 2016 festival)

7.00 pm - 1.00 am – Performative artist action with the audience by Nicolaus Gansterer, Objects yet to become, TAKE A DEEP BREATH AND THINK OF AN ACTION ACTIVATING YOUR SURROUNDIG SPACE WITH ITS OPPOSITE!, (ongoing the whole evening)

8.00-8.30 pm – opening of a poster exhibition by Petja Dimitrova (Bulgaria/Vienna), Let´s collect / ivize progresive actions, 2015 presented by Ursula Maria Probst 

8.30-9.00 pm – presentation of the video impassenger & artist talk by Ben Pointeker (Vienna)

9.30-10.30 pm – Get Involved: Focus Direct Urbanism, Screening #3

10.30 pm - 1.00 am – DJ set Phonoteka Eletrika (Sofia)

 

1.10.

7.00-8.30 pm – Focus Direct Urbanism, Screening #4

 

7.10.

Videoinstallation: Kay Walkowiak, Dislocated Traces, 2014

 

8.10.

7.00-8.30 pm – Focus Direct Urbanism, Screening #5

 

14.10.

Videoinstallation: Christian Kosmas Mayer, Another city not my own

 

15.10. 

7.00-8.00 pm – Finnissage and closing discussion

8.00-9.30 – concert by Kimberly & Clark (Vienna)

 

9.30 pm - 1.00 am – DJ party

facebook event


Share